Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 14:02

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου«Παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου,για την υποβοήθηση της Δ21 σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές..Έδεσσαʺ»

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, σε συνέχεια της με αρ. Δ21/οικ.129/Φ.Β03.01/30-01-2019 (ΑΔΑ: Ω0304465ΧΘΞ-Τ6Ι) Απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
προσκαλεί
στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :
Α) Ι. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ - Π. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Γ) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΑΡΕΙΑ του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ
Δ) Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο ʺΑνέγερση δύο (2) Νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Έδεσσαʺ »
Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11.30 π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019 14:28