03 Ιουν 2020
Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 13:07

Πρόσκληση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων Οδικής Σύνδεσης Λευκάδας με το Εθνικό Δίκτυο καθώς και στην σύνταξη φακέλου ΠΠΠΑ για την προώθηση της υλοποίηση του έργου: «Υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας»

 Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16), έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. Δ16/ΛΕΥ/οικ.468/28-03-2019 (ΑΔΑ: 658Ν465ΧΘΞ-2ΔΕ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

  1. α) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π.ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  2. Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  3. ΤΟ.Π.ΠΟ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ – ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

β) MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(ώρα 11:00 π.μ.)

(ώρα 11:30 π.μ.)

(ώρα 12:00 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων Οδικής Σύνδεσης Λευκάδας με το Εθνικό Δίκτυο καθώς και στην σύνταξη φακέλου ΠΠΠΑ για την προώθηση της υλοποίηση του έργου: «Υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας».

Ορθό αρχείο το υπ' αριθμ. Δ16/ΛΕΥ/οικ.534 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 09:28