Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 09:52

Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσσωρευτών (μπαταριών) για τα Αδιάλειπτα Τροφοδοτικά Ρεύματος (UPS) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

   Ενάριθμο έργο:

 Α) 2018ΣΕ07420007 /ΣΑΕ074/2 για το Α’ είδος.

 Β) 2014ΣΕ57100008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(Π.Κ.8471054) (Τ.Ε.1984ΣΕΟ7100003 & 1984ΣΕΟ6800001)» για το Β’ και Γ’ είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Α ΕΙΔΟΣ         B ΕΙΔΟΣ          Γ ΕΙΔΟΣ      =       ΣΥΝΟΛΟ                  

650,00€   +  1.180,00€    +   700,00€        =     2.530,00€

Φ.Π.Α.        24%  

156,00€   +     283,20€    +   168,00€        =        607,20€             

ΜΕ Φ.Π.Α.

806,00€   + 1.463,20€     +    868,00€       =     3.137,20€

                                                                           

ΑΝΤΙΚΕΙΙΜΕΝΟ

Α) Προμήθεια καιαντικατάσταση τριάντα δύο (32) συσσωρευτών (μπαταριών) του UPS  (ΤΥΠΟΣ UPS: IBM7500XHV2130-3rx) που βρίσκεται εγκατεστημένο στο computerroomτου κτηρίου επί της Κηφισίας 37 Μαρούσι.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ

Β)                                     

UPS 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ                                                  ΣΥΣ/ΤΕΣ ΑΝΑ UPS 

ΜΟΝΑΔΕΣ UPS

Turbo X-1000VA, EA2100- LINE INTERACTIVE

2X12V-7,0Ah

4

Turbo X-2000VA, EA600- LINE INTERACTIVE

3X12V-9.0Ah

1 (SERVER)

TEC PC615N-650R- EV650 (650VA/360W)

12V-7,0Ah

2

CYBER POWER-VALUE 600 ELCO (600VA/360W)

12V-7,0Ah

2

Turbo X-650VA, EA200- LINE INTERACTIVE

12V-7,0Ah

2

APC SMART UPS 750

2X12V-7,0Ah

10

       ΣΥΝΟΛΟ

 τριάντα δύο (32) ηλεκτρικοί συσσωρευτές των 12V-7,0Ah

και τρείς (3) ηλεκτρικοί  συσσωρευτές των 12V-9,0Ah.

Οι ανωτέρω  ηλεκτρικοί  συσσωρευτές θα συνοδεύονται από ετήσια εγγύηση. Επίσης ο προμηθευτής θα φροντίσει για την συντήρηση των είκοσι ενός (21) UPSκαθώς και την  αντικατάσταση και ανακύκλωση των παλαιών συσσωρευτών.

  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ  9

11471 ΑΘΗΝΑ

 

Γ)

UPS AROS SENTINEL XR5000

Battery Pack CXR19207, 16PCS 12V 7Ah, output 192V CAPACITY 7Ah

P/N : CXR19207

P/N: CXC-1094

Οι ανωτέρω  ηλεκτρικοί  συσσωρευτές θα συνοδεύονται από ετήσια εγγύηση. Επίσης ο προμηθευτής θα φροντίσει για την συντήρηση του UPSκαθώς και την  αντικατάσταση και ανακύκλωση των παλαιών συσσωρευτών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 19 11473 ΑΘΗΝΑ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού.

 Οι συσσωρευτές πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης.  Παραλαβή των προς ανακύκλωση υλικών.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΥΛΙΚΩΝ

Στις ανωτέρω διευθύνσεις

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

της ανάθεσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απευθείας Ανάθεση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,

      σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

2. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

3. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.4412/2016 (Α’ 204).

CPV

31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής  www.yme.gr και www.ggde.gr  και β) στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr