Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 13:51

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ντέρμπι της Αγγλίας, του κ. Κουτσαβδή Χρήστου (διερευνητή της ΕΔΑΑΠ) από 21 έως 24 Μαΐου 2019

 

Αναθέτουσα Αρχή

   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

Μετακίνηση και διαμονή στο Ντέρμπι της Αγγλίας του κ. Κουτσαβδή Χρήστου (διερευνητή της ΕΔΑΑΠ) από 21 έως 24 Μαΐου, προκειμένου να λάβει μέρος στο Workshopτης RollsRoyce.

Κωδικός CPV

34980000-0 ( Ταξιδιωτικά εισιτήρια )

55110000-4 ( Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων )

Προϋπολογισμός

1.241,15 €      περίπου:    821,15€     A.Λ.E: 2420404001

                                         420,00€     A.Λ.E: 2420405001

                                       

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 1039/801

 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονής. Επίσης διενεργείται κράτηση 06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Ε.Α.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά

υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά κατά   την Ανάθεση & Εξόφληση

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:   Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr