Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:19

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες κατασκευής – αντικατάστασης προστατευτικών στηθαίων και κατακόρυφης σήμανσης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες κατασκευής – αντικατάστασης προστατευτικών στηθαίων και κατακόρυφης σήμανσης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ , για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» α) για μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α2 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. και β) για κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Το έργο θα εκτελεστεί στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κιλκίς.