Παρασκεύη 24 Μαι 2019
Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 10:20

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους.

Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1-Α59.

Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) που έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α/Α

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθμηση στα Παραρτήματα

1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος

Α1

2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, Συντήρηση του σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση του σκυροδέματος

Α2

3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Α3

4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Α4

5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ικριώματα

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα

Α5

6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικές εκσκαφές

Α6

7

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,  Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων

Α7

8

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, Μεταβατικά επιχώματα

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά επιχώματα

Α8

9

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι από οπτόπλινθους

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, Οπτοπλινθοδομές

Α9

10

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, Στεγανώσεις  Δωμάτων - Στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες

Α10

11

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερμομονώσεις δωμάτων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, Θερμομονώσεις δωμάτων

Α11

12

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων

Α12

13

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών

Α13

14

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα

Α14

15

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

Α15

16

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων με φυσικές πλάκες (μάρμαρα,γρανίτες)

Α16

17

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, Κουφώματα από συνθετικά υλικά

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, Κουφώματα από συνθετικά υλικά

Α17

18

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα(ΑΜΚ)

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρία

Α18

19

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού

Α19

20

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί Καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας

ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστημα αγωγών  Καθόδου

Α20

21

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες

Α21

22

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, Κράσπεδα, ρείθρα

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού

Α22

23

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

Α23

24

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, Ηχοπετάσματα οδών

ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, Ηχοπετάσματα

Α24

25

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, Φράχτες Συγκράτησης βραχοπτώσεων

Α25

26

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά

Α26

27

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά

Α27

28

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)

Α28

29

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος

Α29

30

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων με ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)

Α30

31

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

Α31

32

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Α32

33

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)

Α33

34

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Α34

35

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

Α35

36

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Α36

37

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, Αντιπληγματικές βαλβίδες

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, Αντιπληγματικές βαλβίδες

Α37

38

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας

Α38

39

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, Αρδευτικοί κρουνοί

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί κρουνοί

Α39

40

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Α40

41

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Α41

42

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, Βαθμίδες φρεατίων

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδες φρεατίων

Α42

43

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης

Α43

44

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, Καθιστικά υπαίθριων χώρων

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά υπαίθριων χώρων

Α44

45

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι απορριμμάτων

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι απορριμμάτων

Α45

46

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, Εξοπλισμός παιδικής χαράς

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, Εξοπλισμός παιδικής χαράς

Α46

47

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεμα δένδρων

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα δένδρων

Α47

48

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεμα θάμνων

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα θάμνων

Α48

49

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης

Α49

50

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη Σηράγγων με Συμβατικά Μέσα

Α50

51

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, Στεγάνωση Σηράγγων με Συνθετικές Μεμβράνες

Α51

52

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, Γαιοϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-Αποστραγγιστική Στρώση από Γαιοϋφάσματα

Α52

53

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ

ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις

Α53

54

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, Τσιμεντενέσεις σηράγγων

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, Τσιμεντενέσεις

Α54

55

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από Αμμοχάλικα

Α55

56

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών

Α56

57

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά

Α57

58

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων Φραγμάτων

Α58

59

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων

Α59

 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής άλλων εννέα (9)  ΕΤΕΠ με 3 Αποφάσεις  του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: (α) ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ΔΙΠΑΔ/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ μέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), (β) 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014), προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές.

Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Β60-Β69.

Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να τις αντικαταστήσουν καθώς και η αρίθμηση τους στα παραρτήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Α/Α

Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές Εγκυκλίων

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθμηση στα Παραρτήματα

60

Προσωρινή  Τεχνική Προδιαγραφή Κουφωμάτων Αλουμινίου  της Εγκυκλίου  30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013)

ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώματα Αλουμινίου

Β60

61

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων»  της Εγκυκλίου 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)*

ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων

Β61

62

ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων

Β62

63

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Υποδομή οδοφωτισμού» της Εγκυκλίου 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, Υποδομή οδοφωτισμού

Β63

64

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα»  της Εγκυκλίου 22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014)

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, Ανωδομή οδοφωτισμού

Β64

65

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)

ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανών

Β65

66

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)

ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίων

Β66

67

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, Αποστραγγίσεις Επιφανειών με Γεωσυνθετικά φύλλα

Β67

68

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

Β68

69

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)» της Εγκυκλίου 26/2014 (ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014)

ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

Β69

 

* Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή με τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων», αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 με τίτλο  «Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων»

Επιπλέον προτείνεται η εφαρμογή και μιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΤΕΠ). Η νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που ακολουθεί

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Α/Α

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθμηση στα Παραρτήματα

70

ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00, Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων

Γ70

 

Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου.

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 11:24