20 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 09:37

Δημόσια Κρίση των Σχεδίων των υπό αναθεώρηση 68 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των υπό εκπόνηση 2 νέων (ΕΤΕΠ)

 

Η Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επικαιροποιεί, αναθεωρεί και προσαρμόζει στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα εξήντα οκτώ (68) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που είναι σε αναστολή η υποχρεωτική εφαρμογή τους λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν, και εκπονεί δύο (2) νέες ΕΤΕΠ.

Το ανωτέρω έργο έχει ανατεθεί μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ (ΑΔΑ: ΨΨΜΑ4653ΟΞ-ΣΩΙ).

Τα σχέδια των αναθεωρημένων και νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών θα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση – κρίση προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δημόσια διαβούλευση για κάθε σχέδιο ΕΤΕΠ θα διαρκεί δύο μήνες από την ημέρα της ανάρτησής του.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ θα ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση των σχεδίων των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - ΕΤΕΠ που θα παρατίθενται σε συνημμένο πίνακα. Ο πίνακας θα επικαιροποιείται με νέα σχέδια ΕΤΕΠ για Δημόσια Κρίση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κ.λπ. σχετικά με τα σχέδια αυτά και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου, καθώς και επισημάνσεις επί των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα και έρχονται ενδεχομένως σε αντίθεση με το περιεχόμενο των κειμένων αυτών.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στη διαβούλευση και να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των αναθεωρημένων και νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Η διαβούλευση γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΛΟΤ στο σύνδεσμο http://www.elot.gr/1383_ELL_HTML.aspx

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 12:03