23 Μαι 2018
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 15:24

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών του διαγωνισμού "προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (21x29,7cm) και Α3 (29,7x42cm)", για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας - Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων - δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των παρακάτω επιτροπών:
Τριμελούς επιτροπής οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν στον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό αριθμ. πρωτ./Οικ.28700/1869/ 30-05-2017 για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (21x29,7cm) και Α3 (29,7x42cm), για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ υπαλλήλων όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλων των
Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών