23 Μαι 2018
Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 11:21

Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

 Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/οικ.618/03-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΠΠ465ΧΘΞ-ΜΝΘ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί την 21η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) την κα. ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της, στην προετοιμασία των προκαταρκτικών ενεργειών για την προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο»