23 Μαι 2018
Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 11:22

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης που αφορά σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/617/03-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΠΘ465ΧΘΞ-ΔΓΣ)  Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσκαλεί

την 21η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

1. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. (ώρα 10:00 π.μ.)

2. KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ώρα 11:00 π.μ.)

3. PLANETΑ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ώρα   12:00 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της στην προετοιμασία των προκαταρκτικών ενεργειών για την προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο»

 

Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. ΠΥΣΠ/ΒΟΑΚ/617/03-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΠΘ465ΧΘΞ-ΔΓΣ)  Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

προσκαλεί

την 21η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1.     ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. (ώρα 10:00 π.μ.)

2.     KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ώρα 11:00 π.μ.)

3.     PLANETΑ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ώρα   12:00 π.μ.)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της στην προετοιμασία των προκαταρκτικών ενεργειών για την προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης  για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση,  Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο»