24 Μαρ 2018
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 09:43

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών του έργου: ««Εργασίες καθαίρεσης σαθρών τμημάτων φέροντος οργανισμού και οργανισμού πλήρωσης στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην οδό Κάνιγγος 20»

  Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ, θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21700/19-092012 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας της Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες καθαίρεσης σαθρών τμημάτων φέροντος οργανισμού και οργανισμού πλήρωσης στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην οδό Κάνιγγος 20».

 Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών Στούπα Γεώργιο, Αρχ/να Μηχ. με A΄ Βαθμό, παρουσία της Προϊσταμένης Βαλάρη Ευθυμίας, Πολ. Μηχ. με A΄ Βαθμό και της Προϊσταμένης Αγγελάκου Αικατερίνης, Πολ. Μηχ. με A΄ Βαθμό, με επιλογή κλήρου μεταξύ των υπαλλήλων, ως ο συνημμένος πίνακας.  

 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση για συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Εργασίες καθαίρεσης σαθρών τμημάτων φέροντος οργανισμού και οργανισμού πλήρωσης στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην οδό Κάνιγγος 20».

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Ασπρογέρακας Ευάγγελος

Αρχ. Μηχ. ΣΑΧ με Α΄β

2

Βάρη Ευανθία

Αρχ. Μηχ. ΣΑΧ με Α΄β

3

Δόβας Αντώνιος

ΔΕ Τεχν. με Α΄β

4

Ζάχαρη Χάιδω-Στυλιανή

Μηχ. Μηχ. ΣΑΧ με Α΄β

5

Κατσαντώνης Δημήτριος

Τεχν. Πολ. Μηχ. με Α΄β

6

Κίκηρας Άγγελος

Πε Γεωτεχνικών ΣΑΧ με Α΄β

7

Παπαδάκης Νικόλαος

Ηλ/γος. Μηχ. με Α΄β

8

Παπαχρήστου Ευγενία

Τεχν. Πολ. Μηχ. ΣΑΧ με Β΄β

9

Παρθένης Κωνσταντίνος

Τεχν. Πολ. Μηχ. ΣΑΧ με Α΄β

10

Πετρίτση Βασιλική

Πολ. Μηχ. ΣΑΧ με Αβ

11

Τούσης Γεώργιος

Πολ. Μηχ. ΣΑΧ Α΄β

12

Τσιγκινόπουλος Θωμάς

Τεχν. Ηλ/γος. Μηχ. με Α΄β

13

Χατζηπαναγιώτου Ολυμπία

Πολ. Μηχ. με Α΄β