16 Ιαν 2019
Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 13:54

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4412/2016 (Α΄147)