Πέμπτη 26 Απρ 2018
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 15:05

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών του έργου: «του έργου της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου AΡΧΕΙΟΝ (AΡΧΕΙΟΝ – WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ – XML)»

 Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 29  Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας - Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, για την επιλογή των τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου AΡΧΕΙΟΝ (AΡΧΕΙΟΝ – WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ – XML) για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 15:09