19 Δεκ 2018
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 11:07

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) εξέδωσε το αρ. 7545 /27-12-2017 έγγραφό της σχετικά με την έναρξη, την 2-1-2018, της ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/16 που αφορούν στην έννομη
προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο ΙV) στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών άνω των ορίων

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο