24 Μαρ 2018
Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 12:15

Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την Γ.Γ.Υποδομών στην επιλογή προς υλοποίηση Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων καθώς και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων που υλοποιούνται ως συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ16/ΣΔΙΤ/οικ.322/08-03-2018 (ΑΔΑ:6ΓΡ0465ΧΘΞ-Λ3Δ)  Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
προσκαλεί την 20-03-2018, ημέρα Τρίτη στα γραφεία της στην οδό Καρύστου 5 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΣΦΗΚΑΚΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δικηγορική Εταιρεία (ώρα 10:00)
2. Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – Α. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Εταιρεία Δικηγόρων (ώρα 11:00)
3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Δικηγόρος (ώρα 12:00)
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην επιλογή προς υλοποίηση Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων καθώς και Συμβάσεων Παραχώρησης Έργων που υλοποιούνται ως συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια επενδυτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων στα έργα υποδομής στην Ελλάδα και λοιπές νομικές υπηρεσίες.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 12:16