16 Ιαν 2019
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 11:31

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΑΣΚΕΣ 4279, τεμ. 10

ΜΑΣΚΕΣ 8835, τεμ. 50

ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ JUPITERA2P3, τεμ. 12

JUPITER SYSTEM READY TO USE, τεμ. 2

BT-30 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, τεμ. 2

S-855E ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, τεμ. 6

ΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4535 ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ L, XL, XXL, τεμ. 20/μέγεθος

CPV

18100000-0

Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

3.751,00 €

ΦΠΑ   24%

900,24 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

4.651,24 €    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός 2018 του Ε.Φ. 39/650,      Κ.Α.Ε.: 1699.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απ’ ευθείας ανάθεση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
  2. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α’ 147).
  3. Φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  4. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου,   σύμφωνα με το ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει.
  5. 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Α.Ε.Π.Π, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου [ν. 4412/16 (Α΄ 147) και ΚΥΑ 1191/14-3-17 (Β΄ 969)].

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με. (Αναστάσεως 2, Παπάγου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 14:30.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26/04/2018

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 11:32