Παρασκεύη 16 Νοε 2018
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 12:44

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (21 Ιουνίου 2018)

 

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. ΝΟ/ΟΛ/00/52/04/οικ.4042/05.06.2018 (ΑΔΑ: 6ΘΙ5465ΧΘΞ-7Σ7) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών


Προσκαλεί

 

την 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της στην οδό Πανόρμου 70, 6ος όροφος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. Ο Στέφανος Χατζηστεφάνου (ώρα 09:00 π.μ.)
2. Ο Καράλης Γεώργιος (ώρα 10:00 π.μ.)
3. Η Μαρία-Ζωή Καρακίτσου (ώρα 11:00 π.μ.)
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθησή της στα πλαίσια εκτέλεσης της εποπτείας των Συμβάσεων Παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συγκεκριμένα της Λειτουργίας-Συντήρησης-Εκμετάλλευσης των Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης .