20 Φεβ 2019
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 14:29

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα “Χανιά -Ηράκλειο

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα “Χανιά -Ηράκλειο”» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α΄ Φάση, να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η παρούσα Πρόσκληση εγκρίθηκε με την από 14.06.2018 και με αριθμό Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.612/14.06.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών &Μεταφορών (ΑΔΑ:Ψ27Δ465ΧΘΞ-ΥΤΒ).

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 13:21