20 Φεβ 2019
Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 16:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη,Κατασκευή..

  

 Προκήρυξη σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος “Χερσόνησος - Νεάπολη” με Σ.Δ.Ι.Τ.» και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του Διαγωνισμού) μέσω τουΕθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής το «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματα που τη συνοδεύουν, προκειμένου, όσοι από αυτούς επιλεγούν στην Α΄ Φάση, να συμμετάσχουν στη συνέχεια της διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η υπαγωγή της υπόψη σύμπραξης στις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως ισχύει, έχει εγκριθεί με την από 08.06.2018 (πρακτικό συνεδρίασης αρ. 37/08.06.2018) απόφαση της Διυπουργικής ΕπιτροπήςΣυμπράξεων∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα(ΑΔΑ:ΨΚ9Ι465ΧΙ8-ΧΗΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3389/2005. Η παρούσα Πρόσκληση εγκρίθηκε με την από 14.06.2018 και με αριθμόΔ16/ΒΟΑΚ/οικ. 613/14.06.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών(ΑΔΑ: 69ΥΑ465ΧΘΞ-ΩΨ9)

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 13:23