Παρασκεύη 16 Νοε 2018
Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 14:51

Διευκρινήσεις σχετικά µε την ∆ιακήρυξη του έργου : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 48+500»