19 Ιουν 2019
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 14:12

Παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων επί ερωτημάτων που αφορούν το Τεύχος Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Μελέτη,...και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ."

Παροχή διευκρινήσεων και απαντήσεων επί ερωτημάτων που ετέθησαν από ενδιαφερόμενους και αφορούν το Τεύχος Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αριθμ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 114-260321 ΑΔΑΜ Προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ : 18PROC003288350)