20 Ιουλ 2019
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 10:40

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

 Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ21/1469/Φ.Β02.04/13-11-2018

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-11-2018)/ΑΔΑ:6Μ9Ν465ΧΘΞ-6ΗΧ Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί

την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. ΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ’ ΤΑΞΗΣ
  2. ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ’ ΤΑΞΗΣ 3.ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Γ’ ΤΑΞΗΣ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με τίτλο «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης με τίτλο ʺΕνεργειακή Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Κέντρων Υγείας Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικήςʺ ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 10:40