20 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 16:12

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Δ21/οικ. 1375/Φ.Β01.01/22-10- 2018 (ΑΔΑ: ΩΩΓ0465ΧΘΞ-ΩΥΠ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

προσκαλεί

την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
3. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
4. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΙΑ ΔΑΜΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, κατά το άρθρο 128 παρ.1 του ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4568/2018 (ΦΕΚ Α' 178) και ισχύει, με τίτλο «Παροχή νομικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ με τίτλο "Ανέγερση σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας"».
Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:30 π.μ. και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12:30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 16:13