20 Ιουλ 2019
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 16:18

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Υπηρεσιων Τεχνικού Συμβούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών έχοντας υπόψη την με αρ.πρωτ. Δ21/οικ1532/Φ.Α05/27-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΟΦ465ΧΘΞ-ΑΗ4) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

προσκαλεί

την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΔΑΡΕΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΝΑΤΟΣ ΕΕ
3. ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ-δκ: ΑΔΚ ΑΕ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ
προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με τίτλο: «Ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών Συμβούλου, για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) της Γεν. Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και στη συγκρότηση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ''Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Φιλελλήνων αρ. 9 και Ξενοφώντος στο Σύνταγμα''».
Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12:00π.μ..

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2018 16:29