19 Ιουν 2019
Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 16:05

Πρόσκληση προς τη GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.
Δ16/Θ/οικ.193/14-02-2019 (ΑΔΑ: 64ΝΞ465ΧΘΞ-Λ1Λ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το
άρθρο 128 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) την
GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (κατά το άρθρο
128 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με
Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην εκπόνηση της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, των
Παραρτημάτων αυτής, του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και των λοιπών απαιτούμενων ενεργειών
κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης και τη θέση
σε ισχύ αυτής, για την κατασκευή του υπολειπομένου κατασκευαστικού αντικειμένου και την
εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο
Θριάσιο Πεδίο για λογαριασμό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 16:05