20 Οκτ 2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β

EU TSESPA1420 rgb

 

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, ΦΑΣΗ Β

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης:

25.000.000,00 €

Ημερομηνία Δημοπράτησης:

06-03-2012

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης:

17-09-2012

Προϋπολογισμός Σύμβασης:

22.154.179,99 €

6ος ΑΠΕ - Τελικός:

20.552.166,48€

Ανάδοχος έργου:

Κ/Ξ «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.»

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης:

17-9-2014

Ημερομηνία περαίωση των εργασιών:

20-9-2018

Δικαιούχος - Φορέας Υλοποίησης:

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ)

Το συνολικό έργο αφορά στη βελτίωση τμήματος της ΕΟ Λαμίας-Καρπενήσι στο Νομό Φθιώτιδος από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι περίπου 9,6km εκ των οποίων τα 3,1km περίπου αφορούν σε διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5km περίπου αφορούν σε νέα χάραξη.

Το έργο υλοποιήθηκε ως «ΕΡΓΟ-PHASING» σε δύο διακριτές φάσεις στα πλαίσια των χρηματοδοτικών περιόδων ΕΣΠΑ 2007-2013 (Φάση Α) και ΕΣΠΑ 2014-2020 (Φάση Β).

Στην Φάση Β είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «03-Διευρωπαικο Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Φάση Α) το οικονομικό αντικείμενο ανήλθε στα 5,75 M€ ενώ κατά την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Φάση Β) το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στα 21,28 M€.

Αντικείμενο του συνολικού έργου αποτελεί η βελτίωση τμήματος της ΕΟ Λαμίας-Καρπενήσι στο Νομό Φθιώτιδος από την έξοδο Καστρίου έως την έξοδο Μακρακώμης. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι περίπου 9,6km εκ των οποίων τα 3,1km περίπου αφορούν διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και τα 6,5km περίπου αφορούν νέα χάραξη. Στο τελικά διαμορφωμένο τμήμα θα υλοποιηθούν (2+1) λωρίδες κυκλοφορίας  ανά κατεύθυνση (με αλλαγή ανά διαστήματα από μία σε δύο και αντίστροφα) πλάτους 3,50m η κάθε μία με κεντρική «νησίδα» με μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.

Η Φάση Β περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 01-01-2014 έως την ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία του συνόλου του έργου.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου (Φάση Β) περιλαμβάνει:

-          Στην αρτηρία.
Εργασίες εκσκαφής φυτικών γαιών σε μήκος 4.085m, εργασίες εκσκαφής και εξυγίανσης σε μήκος 4.325m, καθώς και εργασίες χωματουργικών σε μήκος 6.040m.

-          Στο δεξιό παράπλευρο δίκτυο        
Εργασίες εκσκαφής φυτικών γαιών σε μήκος 3.660m περίπου και εργασίες εξυγίανσης και επίχωσης σε μήκος 6.160m περίπου.

-          Στο αριστερό παράπλευρο δίκτυο 
Εργασίες εκσκαφής φυτικών γαιών σε μήκος 3.360m περίπου καθώς και οι εργασίες χωματουργικών σε όλο το μήκος του παράπλευρου δικτύου.

-          Εργασίες κατασκευής μικρών τεχνικών.

-          Εργασίες κατασκευής των μεγάλων τεχνικών της αρτηρίας       
Τ7: Γέφυρας Αρχανιορέματος και Τ13: Γέφυρα Μάκρης (πλην των φρεατοπασσάλων της Γέφυρας Μάκρης (Τ13) που έχει συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της Φάσης Α').

-          Αρτηρία και παράπλευρο δίκτυο.  
Το σύνολο των εργασιών οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης-ασφάλισης, εγκατάστασης οδοφωτισμού και εγκατάστασης πρασίνου

-          Όλες τις απαραίτητες αποκαταστάσεις και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, τις δαπάνες που αφορούν την απόκτηση γης και το σύνολο των εργασιών αρχαιολογίας.

 6 thumb

5 thumb

4 thumb

3 thumb

2 thumb

1 thumb