Παρασκεύη 19 Ιουλ 2019
Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 11:05

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες που προέκυψαν από τις από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις ανωτέρω φυσικές καταστροφές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Νομού Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ Ν. ΧΑΝΙΩΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, β) της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως ισχύει, γ) του π.δ. 410/1988 (Α’ 181) και δ) την αριθμ. πρωτ. οικ. 31139/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στο νομό Χανίων».

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε εξήντα (60) και η κατανομή των θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, περιγράφονται κατωτέρω:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ: 60)

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ Μηχανικών

(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)

40

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

5

ΤΕ Μηχανικών

10

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5

ΣΥΝΟΛΟ:

60

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται κατωτέρω, να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
  3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται παρακάτω. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι). Συγκεκριμένα:

α) Για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Μηχανικού των ειδικοτήτων: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας [αρ. 5 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

β) Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού αντίγραφοπτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής [αρ. 4 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

γ) Για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών αντίγραφοκατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής [αρ. 15 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

δ) Για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αντίγραφο:

Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή

Πτυχίου Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριου τίτλου:

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, β) Οικονομίας και γ) Βιβλιοθηκονομίας ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου και δ) Υπαλλήλων Διοίκησης και Εμπορικών Επιχειρήσεων ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου [αρ. 18 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39)].

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης ένεκα ποινικής καταδίκης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του Δημοσίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από 19-04-2019 έως και 03-05-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή,το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας.

           Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 11:37