06 Ιουν 2020
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:01

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου,για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών & τευχών του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση.. Δ.Λουτρακίου»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ), στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2018», με την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ), στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2018», (κατά την παρ. 2, του άρθρου 128, του Ν. 4412/2016) αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων για άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές του Μαρτίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2018» προκειμένου αυτό να δημοπρατηθεί το ταχύτερο δυνατό και να αποκατασταθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και ειδικότερα σε:
α) Αυτοψίες και να αποτύπωση των τμημάτων του οδικού δικτύου που θα πρέπει να αποκατασταθούν.
β) Προσδιορισμό των απαιτούμενων επισκευών.
γ) Σύνταξη των γενικών σχεδίων (κατά μήκος τομή, όψεις) και τομών στις χαρακτηριστικές θέσεις.
δ) Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου,

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η δαπάνη της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2019ΣΕ8710001 της ΣΑΕ 871.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:13