26 Ιουν 2019
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 12:36

Πρόσκληση «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου,του έργου “Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Μαραθώνα Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018”»

 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε – ΚΣΣΥ), στην σύνταξη των απαιτούµενων µελετών και τευχών δηµοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Μαραθώνα Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018”» µε την διαδικασία της παρ. 2,του αρ. 128 του Ν. 4412/2016, σας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση προκειµένου να συµµετάσχετε στην διαδικασία διαπραγµάτευσης που θα πραγµατοποιηθεί µέσω Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείµενο της υπόψη σύµβασης αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίµανσης του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του ∆ήµου Μαραθώνα Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης -07-2018» προκειµένου να δηµοπρατηθεί το εν λόγω έργο το ταχύτερο δυνατό και να αποκατασταθεί η ασφάλεια του οδικού δικτύου του ∆ήµου Μαραθώνα και ειδικότερα σε:

α) Αυτοψίες και να αποτύπωση των τµηµάτων του οδικού δικτύου που θα πρέπει να αποκατασταθούν.

β) Προσδιορισµό των απαιτούµενων επισκευών .

γ) Σύνταξη των γενικών σχεδίων (κατά µήκος τοµή, όψεις) και τοµών στις χαρακτηριστικές θέσεις.

δ) Σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης του έργου

  1. 2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
  2. 3.ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η δαπάνη της σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδοµένου ότι αναθέτουσα αρχή της σύµβασης είναι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθµο έργο 2019ΣΕ87100004 της ΣΑΕ 871.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγµάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγµάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής.

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3-6-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 12:37