16 Ιουν 2019
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 13:19

«Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων» και«Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, αποξήλωση του φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στα υφιστάμενα γήπεδα των Τ.Κ Πλαταιών, Καπαρελλίου, Δομβραίνας και Δ.Κ. Βαγίων»

 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων , κατ΄εφαρμογή:

  1. 1.Της παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16
  2. 2.Της υπ΄αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

θα προβεί,στην διαδικασία διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) διαγωνισμού έργου, της παρ.8ατου άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές κληρώσεις αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού των παρακάτω αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με το με αριθμ. πρωτ. 825/15-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΒΥΩΡΜ-ΣΜΑ), έγγραφο Δημάρχου, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1) Δημητριάδου Αναστασία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εγγεγραμμένο χρήστη Μη.Μ.Ε.Δ.

2) Χουγιάζο Παναγιώτη, ΔΕ Διοικητικών.

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών των επιτροπών των διαγωνισμών έργων.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό:

α.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Ελεώνα και στη Δ.Κ. Βαγίων Δήμου Θηβαίων», προϋπολογισμού 148.598,41 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΑΤΑ και ιδίους πόρους, η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-6-2019 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

α.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών με ταυτόχρονη αποξήλωση του φθαρμένου συνθετικού χλοοτάπητα στα υφιστάμενα γήπεδα των Τ.Κ Πλαταιών, Καπαρελλίου, Δομβραίνας και Δ.Κ. Βαγίων», προϋπολογισμού 191.084,18 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ΤΑΠΕ και ιδίους πόρους, η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-6-2019 και ώρα 10:15π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).