16 Ιουν 2019
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 13:55

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΟΙΝΙΑΔΩΝ»

 Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , προτίθεται να προβεί στην διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΟΙΝΙΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 120.967,74€(150.000€ με ΦΠΑ) 

Το έργο θα εκτελεστεί στις Δημοτικές Ενότητες Αιτωλικού , Οινιάδων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019.