19 Ιουν 2019
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 11:12

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ»

ΕΡΓΟ : « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ »

Π/Υ:   850.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Μη.Μ.Ε.Δ. (mimed.ggde.gr), την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.