26 Ιουν 2019
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 14:28

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

 Ο Δήμος Βόλου κατ’ εφαρμογή :

  1. Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-

2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», Προϋπολογισμού 450.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. .

Το έργο θα βαρύνει την πίστωση του K.A 30.7331.060 του δημοτικού προϋπολογισμού με το ποσό των 250.000,00€ για το έτος 2019.

Το έργο αφορά οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 10 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου Βόλου : http://dimosvolos.gr/

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr