Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 15:00

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

 Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, κατ’ εφαρμογή:

Α) Της παρ. 8β του αρ. 221 του Ν. 4412/2016

Β) Της παρ. 10 του αρ. 221 του Ν. 4412/2016

Γ) Της Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/Β/29.12.2017)

Θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του αρ. 221 του Ν. 4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 3.721.760,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ, 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προΰπολογισμό Εξόδων της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Α.

Σούτσου, Ειδικός Φορέας 110 Κ.Α.Ε. 0853-1 οικ. έτος 2019.

Το έργο αφορά στην κατασκευή των κατασκευών που εντάσσονται στην μουσειογραφική μελέτη των εκθεσιακών χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης. Περιλαμβάνει κυρίως κατασκευές επενδύσεων τοίχων, ψευδοροφές, εκθεσιακών κατασκευών και προθηκών, καθώς και εργασίες εκθεσιακού φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας.

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΠΑΝΣΜ / 413226 / 43450 / 3262/ 30.07.2019 Απόφαση της ΔΠΑΝΣΜ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Κάντζα Χαρίκλεια, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, με αναπληρώτρια την Καραλή Παρασκευή, ΤΕ Πολιτικών Δομικών Έργων.
  2. Κοσμά Χριστίνα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικου΄, με αναπληρώτρια την Δεσύλλα Αλεξάνδρα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

‘Εργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02.08.2019 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.gr