Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 13:31

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ – ΡΟΥΖΒΕΛΤ)»

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016
  2. Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2

α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ – ΡΟΥΖΒΕΛΤ)» προϋπολογισμού 1.443.274,30€ (με Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr τη Δευτέρα 05/08/2019 και ώρα 10:00, για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.