Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 08:58

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση «Επείγουσες εργασίες άµεσων προσωρινών µέτρων αντιµετώπισης κατάπτωσης βράχων από το πρανές του αριστερού παράπλευρου του αυτ/µου ΠΑΘΕ στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Μαγνησίας»

η ∆ιεύθυνση Υποδοµών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (∆14) προσκαλεί τον νόµιµο εκπρόσωπο του Οικονοµικού Φορέα «ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.» µε έδρα στην οδό Κύπρου 92, ∆ήµου Λάρισας και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., για την υποβολή Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της σύµβασης του έργου µε τίτλο: «Επείγουσες εργασίες άµεσων προσωρινών µέτρων αντιµετώπισης κατάπτωσης βράχων από το πρανές του αριστερού παράπλευρου του αυτ/µου ΠΑΘΕ στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Μαγνησίας». Οι απαιτούµενες εργασίες αφορούν τα παρακάτω:

  1. Αποµάκρυνση από το µέτωπο του πρανούς των βραχοτεµαχών που έχουν ήδη αποκολληθεί ή/και µετακινηθεί, ή που εκτιµάται ότι βρίσκονται σε οριακή κατάστασης αποκόλλησης. Ιδιαίτερη µέριµνα να καταβληθεί ώστε να µη διαταραχθεί περαιτέρω η ισορροπία της βραχόµαζας.
  2. Καθαρισµός της υφιστάµενης τάφρου στο πόδι του πρανούς (βραχοπαγίδας ) από το υλικά που έχουν αποσπαστεί από το µέτωπο του πρανούς και έχουν συσσωρευτεί εκεί µέχρι σήµερα, ώστε να καταστεί εκ νέου λειτουργική.
  3. Καθαρισµός της στέψης του πρανούς από υλικά αποσάθρωσης του ασβεστολιθικού σχηµατισµού (βραχοτεµάχη εντός καστανέρυθρου αργιλικού υλικού) καθώς και σε ζώνες χαλαρωµένης βραχόµαζας, όπου αυτές εντοπίζονται.
  4. Αποµάκρυνση και µεταφορά σε κατάλληλο χώρο απόθεσης όλων των υλικών που θα προκύψουν.
  5. Λήψη προσωρινών µέτρων ασφάλισης και εργοταξιακής σήµανσης στην περιοχή των υπόψη πρανών.
  6. Τυχόν απαιτούµενα υλικά.

Οι εργασίες θα αποζηµιώνονται απολογιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/2016 και οι τιµές θα καθορίζονται µε την σύνταξη Πρωτοκόλλου Ηµερησίων Μισθωµάτων Μηχανηµάτων και αυτοκινήτων. Οι µέσες βασικές τιµές των ηµερησίων µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων θα είναι σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα τιµολόγια.

Το ποσό που θα δεσµευτεί µπορεί να ανέλθει µέχρι το συνολικό ποσό των 20.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), από τα οποία 16.949€ είναι η δαπάνη εργασιών και 3.051€ αντιστοιχούν σε Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%. Το συνολικό ποσό των 20.000€ αποτελεί το ανώτατο όριο σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.Το τελικό ποσό της σύµβασης θα προκύψει βάσει της Προσφοράς σας.  

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 09:05