Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 16:15

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών