Δευτέρα 27 2021
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 16:56

Αποκομιδή εργαστηριακών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ. και ενοικίαση κάδων απόρριψης αυτών, προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε.

Αναθέτουσα Αρχή

   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών

α) Αποκομιδή ήδη συγκεντρωμένων εργαστηριακών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ.

β) Ενοικίαση κάδων απόρριψης αυτών και

γ) Αποκομιδή τους ανά τρίμηνο.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Κωδικός CPV

90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.

3.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

   720,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός

3.720,00€

Χρηματοδότηση

Π.Δ.Ε., Ε.Ε. 2014ΣΕ57100006, Σ.Α.Ε. 571

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Δικαιολογητικά για την εξόφληση

  1. Φορολογική Ενημερότητα        
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα  
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου                                                                  
  4. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
  5.  α) 0,07% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και

Κρατήσεις

β) 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π.,

οι οποίες υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’ 204).

Τόπος Παράδοσης

Πειραιώς 166, τ.κ. 118 54, Αθήνα.

Χρόνος Παράδοσης

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της σχετικής ανάθεσης ή της σύμβασης (εφόσον, λόγω ποσού, απαιτηθεί).

Δημοσιότητα

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 18:14