Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 17:02

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργων Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας, κατ’ εφαρμογή:

  • Της παρ. (α) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,
  • Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄)
  • Της υπ' αριθ. 6/Δ11/οικ. 82/28-03-2018 Εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διαγωνισμού έργου.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού των κάτωθι έργων:

  1. 1.«Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς»,
  2. 2. «Καθαίρεση Στέγης και Προσθήκη Ορόφου στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας»
  3. 3. «Ασφαλτόστρωση οδών στις Δ/Τ.Κ. Ελεούσας, Ζωοδόχου, Ραϊκου, Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς και αποκαταστάσεις σε κτίρια των Τ.Κ. Πετραλώνων, Λοφίσκο , Βουτσαρά»

Προϋπολογισμού 219.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., Αρ. Μελέτης: 21/2018.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και από Πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας, και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμού Δήμου με το ποσό των 219.000,00€.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., Αρ. Μελέτης: 02/2019

Το έργο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικώνκαι είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμού Δήμου με το ποσό των 800.000,00€.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 11:10 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Προϋπολογισμού 127.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., Αρ. Μελέτης: 08/2020

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας με το ποσό των 127.000,00€.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 11:20 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., για το έτος 2020 με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΗΨΩΡΓ-ΣΦ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας, είναι Τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

Τακτικά Μέλη:

Ελένης Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Στάθης Σταύρος , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λύτη Μαρία Έλενα Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε

Αναπληρωματικά μέλη

Παπαθεοδώρου Μαίρη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.