Πέμπτη 09 Ιουλ 2020
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020 14:07

Ανακοίνωση διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

Ο Δήμος Κορυδαλλού, κατ' εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12- 2017 τ. Β') απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β'/02-05-2018)απόφαση, θα πραγματοποιήσει δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την ανάδειξη τεσσάρων (4) τακτικών μελών, κατηγορίας ΠΕ ή TE και των αναπληρωματικών τους, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη - τεχνικοί υπάλληλοι που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχήςκαι πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β'/29-12-2017) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ 1511/Β'/02-05-2018)απόφαση.
Οι χρήστες για διεξαγωγή κληρώσεων της εφαρμογής ΜΗΜΕΔ, ορίστηκαν με την αρ. 42/11-03- 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΨΟ2ΩΛΩ-ΦΣΝ) για το έτος 2020 και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1 Δημήτρης Παπούλης ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 Γ εώργιος Τζανέτος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 Αντωνία Καμπουράκη ΔΕ - Τεχνικών Δομικών Έργων


Αρμοδιότητα των παραπάνω χρηστών είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.200.000,00€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Το υπ' αρ. πρωτ. 6360/21-04-2020 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006595570 2020-04-21, την Α.Α.Υ. 404/06-05-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΑΕ:64.7312.0001
Την έγκριση πολυετούς πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:REQ006675230 2020-05-08), και με ΑΔΑ: 6Κ3ΕΩΛΩ-ΝΙ6.
Πηγή χρηματοδότησης: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Σας γνωστοποιούμε ότι η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του ανωτέρου έργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26-05-2020 και ώρα 12:00 π.μ μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), στο γραφείο του Τμήματος Μελετών του Δήμου Κορυδαλλού.