Τρίτη 14 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 12:00

Επανάληψη δημοσιοποίησης στοιχείων Σύμβασης για τη Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Σε εφαρμογή του άρθρου 221, § 10 του Ν. 4412/2016 , της εγκυκλίου 6 με αριθμ. Πρωτ. Δ11/οικ.82/28.03.2018 της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων και προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, θα διατηρήσει την σύνθεση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, όπως αυτή προέκυψε με το υπ΄αριθμ. 2293/23.3.2020 Πρακτικό κλήρωσης. Η επιτροπή θα συμπληρωθεί με τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ και παρακαλούμε όπως δημοσιοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας, τα παρακάτω.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να προκηρύξει την επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης κατά τον Ν. 4412/2016, προεκτιμώμενης αμοιβής κάτω των ορίων, με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΕΡΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Κατηγορίας Μελέτης 9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ   με CPV: 71334000-8 / και κατηγορίας μελέτης 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ με CPV: 71200000-0.       

Ο προϋπολογισμός αμοιβής μελέτης ανέρχεται σε 24.502,67 ευρώ με Φ.Π.Α.( 19.760,22 ευρώ για τη μελέτη και 4.742,45 ευρώ για το Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον κωδ. 61.90.00.0000 προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΕΣΜ. 16-02686/25.02.2020).

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου.