Δευτέρα 06 Ιουλ 2020
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 12:06

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:                  :«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

Π/Υ                                                   :354.000,00 € με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                 :ΑΔΑ: 6Ε4Θ7ΛΕ-ΥΨΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    :ΑΔΑΜ: 20PROC006760212ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ             :ΑΔΑΜ: 20PROC006760490

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ                                   :90261

1/2

Δημοσιοποίηση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ» στα πλαίσια του άρθρου 221 §10 του Ν. 4412/16, πριν τη διενέργεια κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού

Η έγκριση των όρων του διαγωνισμού της υπ’ όψιν δημόσιας σύμβασης μελέτης έχει γίνει με την υπ’ αρ. 400-20/20-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ο7ΛΕ-ΙΥΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του ΜηΜΕΔ (mimed.ggde.gr).