Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 10:37

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου :

«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΦΑΙΑΚΩΝ»

Συνολικού προϋπολογισμού  4.650.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης .

Η επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, ορίστηκε σε ετήσια βάση με την υπ΄αρίθμ 1-3/20-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είναι τριμέλης και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους .

Μπολέτση

Νίκη

Αναστασίου

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Μέλος Επιτροπής

Θύμη

Ιωάννη

Χριστόδουλου

Πε Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εγγεγραμμένος χρηστής Μη.Μ.Ε.Δ

Λοϊσίου

Κατερίνα

Γεωργίου

ΔΕ Διοικητικού Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγγεγραμμένος χρηστής Μη.Μ.Ε.Δ

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).