Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 14:09

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 2020».

Ο Δήμος Ρόδου, προτίθεται να προβεί στη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 2020». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 100.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ στη κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ». Σκοπός του προκηρυσσόμενου έργου είναι η συντήρηση των πλακόστρωτων οδών
της Μεσαιωνικής Πόλης και του οικισμού της Λίνδου.
 
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου.