Τρίτη 06 Ιουν 2023
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 10:38

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου:"ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ" ΥΠΟΕΡΓΟ :"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY»"

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου:

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY»

Η περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

ΕΡΓΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ «STRATENERGY»

Προϋπολογισμού: 1.724.124,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση:

Α) 1.300.000,00 € ΠΔΕ, ΣΑΕΠ002 ΚΑ 2012ΕΠ00200002

Β) 424.124,00 € ,ΣΑΕΠ-102/6 ΚΑ 2018ΕΠ10260002 .Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και της πράξης «STRATENERGY»

για έργο κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης