Τρίτη 06 Ιουν 2023
Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 11:11

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12- 14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 150.000,00.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12- 14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 150.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το πρόγραμμα δημόσιων
επενδύσεων με Κ.Α:2018ΚΑΠ0103001).
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας(www.pde.gov.gr)