Τρίτη 06 Ιουν 2023
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 13:50

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργων του Δήμου Αρριανών

Ο Δήμος Αρριανών νομού Ροδόπης προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το προσεχώς διάστημα τα εξής έργα:- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5X5», προϋπολογισμού 220.000,00 €.