07 Ιουν 2023
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 12:05

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Ο Δήμος Ρόδου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ. ΥΠΟ. ΜΕ στην τάξη  Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη  Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/16, υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για κάθε μέλος της ένωσης στην κατηγορία αυτή.

(προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 124.603,40 ευρώ για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 20.316,55 ευρώ για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ).

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 144.919,95 ευρώ.

Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση του κτιρίου που στεγάζει το δημοτικό κατάστημα Γενναδίου ( πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου) και περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.