Παρασκεύη 14 2020
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 16:52

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων και άλλων εργασιών σε οικόπεδα της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ»

Η ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ κατ’ εφαρμογή:
1. της παρ.8.(α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. της παρ.10.(α) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
3. της Απόφασης Υπ.Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ//61034/ΦΝ 466/29-12-2017/ (ΦΕΚ 4841Β729-12-2017)
Προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το παρακάτω έργο, κάτω των ορίων: «Κατασκευή περιφράξεων και άλλων εργασιών σε οικόπεδα της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 33.224,80€ (πλέον Φ.Π.Α.) και κατατάσσεται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικών.
Μετά τη δημοσίευση να προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.aade.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών).
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την Επιτροπή του άρθρου 5.4 παρ.1 της αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης η οποία συγκροτήθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ. με την υπ.αρ. 39/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 19-06-2020 και ώρα 13:00 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.aade.gr. Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες:
1. της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ www.eyathpagion.gr 
2. του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών www.ggde.gr