07 Ιουν 2023
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 09:41

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης «ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Η      Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών         του         Δήμου   Δέλτα,        κατ’   εφαρμογή      της

ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού μελέτης της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού της κάτωθι αναφερόμενης μελέτης.

Τίτλος μελέτης:

«ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, Α.Π.: 6131 - 12/12/2017, Κωδικός

Πρόσκλησης: 079.6b, Α/Α ΟΠΣ: 2440 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Master Plan Ύδρευσης):

54.184,32 € (Καθαρή Αξία) + 13.004,23 € (ΦΠΑ 24%) = 67.188,55 € (Συνολική Αξία) ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΣΑΝ):

147.756,20 € (Καθαρή Αξία) + 35.461,49 € (ΦΠΑ 24%) = 183.217,69 € (Συνολική Αξία)

ΣΥΝΟΛΟ: 201.940,52 € (Καθαρή Αξία) + 48.465,72 € (ΦΠΑ 24%) = 250.406,24 € (Συνολική Αξία).

Στην κλήρωση ανάδειξης μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

                            Η ηλεκτρονική κλήρωση της ανωτέρω μελέτης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα

22.06.2019 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).